شکر و آثار آن
45 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به موضوعاتی همچون شکر و عرفان - فطری بودن شکر - حقیقت شکر و مراحل آن - شاکر بودن خداوند - توجه به نعمتهای الهی - آثار شکر و سپاس گذاری از مردم پرداخته شده است