سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
عقیدتی ،سیاسی گروهان خمین  
رئیس  
1365/01/01 
1368/01/01 
اجرائی  
همکاری 
سازمان تبلیغات شهرستان کازرون ‏ 
مدیریت ‏ 
1360/01/01 
1361/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
حوزه علمیه شهرستان کازرون ‏ 
مدیر 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه شهرستان کازرون  
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
حوزه علمیه(بنت الهدی )‏ 
مدرس 
 
 
-- 
تدریس 
دبیرستان سمیه ‏ 
مدرس 
 
 
ديني وعربی 
همکاری 
حوزه علمیه شهرستان کازرون  
مدیر  
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان شهرستان کازرون  
مدیریت  
1360/01/01 
1361/01/01 
اجرائی  
همکاری 
سازمان شهرستان خمین  
مدیر  
1362/01/01 
1368/01/01 
اجرائی  
همکاری 
عقیدتی ،سیاسی ناحیه اراک  
رئیس  
1369/01/01 
1370/01/01 
اجرائی  
همکاری 
سازمان تبلیغات قم  
مسئولیتهای اعزام ،فرهنگی ،ارتباطات و..... 
1370/01/01 
 
اجرائی  
تدریس 
حوزه علميه خواهران مدر سه بنت الهدي  
مدرس 
 
 
 
تدریس 
حوزه علميه شهرستان كازرون  
مدرس 
 
 
صرف ونحو  
تدریس 
دبيرستان شهرستان خمين  
مدرس 
 
 
ديني وعربي  
تدریس 
مدرسه راهنمائي شهرستان خمين  
مدرس 
 
 
دينى 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
ادبيات صرف ونحو